Conform OG 129/2000 republicată, referitoare la formarea profesională a adulţilor, costul cursurilor autorizate A.N.C. (fostul CNFPA) reprezintă cheltuială deductibilă din impozitul pe profit sau din impozitul pe venit al firmei.

Expert achiziţii publice

 • Cod COR: 214946
 • Durata: 60 de ore
Ocupaţia de Expert achiziţii publice este o nouă ocupaţie, necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/ sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

Pregătire

Expertul în achiziţii publice trebuie să aibă pregătire tehnică de specialitate sau pregătire economico-financiară sau pregătire juridică, dobândită în urma absolvirii unor studii superioare de lungă sau scurta durată cu diplomă de licenţă, precum şi acele cunoştinţe de utilizare a calculatorului, de comunicare interumană şi negociere care să îi permită să îndeplinească toate exigenţele acestei ocupaţii.

Expertul în achiziţii publice are capacităţile şi abilităţile necesare pentru a identifica şi evalua rapid nivelul de cunoaştere şi aplicare a cerinţelor legale, în general, şi a cerinţelor esenţiale, în special, rezultate din legislaţia naţională referitoare la achiziţiile publice, în domeniul de activitate în care lucrează, dar şi activităţi specifice referitoare la participarea în comisiile de evaluare sau negociere pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica sau a acordurilor cadru.

Expertul în achiziţii publice analizează cerinţele legale şi are abilitatea de a înţelege corect, actele normative naţionale, aplicabile activităţilor desfăşurate de autorităţile contractante şi/sau aplicabile produselor şi/sau serviciilor si/sau lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate.

Ţinând cont de dinamica schimbărilor legislaţiei aplicabile şi a completărilor/modificărilor acesteia, expertul în achiziţii publice oferă toate informaţiile necesare la actualizarea bazelor de date legislative specifice activităţilor desfăşurate de autoritatea contractanta.

Expertul în achiziţii publice sprijină şi consiliază personalul tehnic/economic de execuţie şi administrativ/juridic, în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse/servicii/lucrări care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. În acest sens, expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile.

Acest expert desfăşoară în principal următoarele activităţi:
 • planifică achiziţiile publice;
 • iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii;
 • derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice;
 • administrează contractele.

Cursul de specializare se desfăşoară pe durata a 60 de ore, fiind structurat în trei module, conform cerinţelor standardului ocupaţional. Cele trei module conţin 20 ore de teorie şi 40 ore de practică.

Unităţi de competenţă

La finalul cursului, expertul achiziţii publice va avea cunoştinţe şi competenţe necesare pentru:
 • Comunicarea interpersonală;
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale;
 • Utilizarea calculatorului;
 • Coordonarea muncii în echipă;
 • Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire;
 • Elaborarea documentelor de specialitate;
 • Analizarea legislaţiei aplicabile specifice;
 • Acordarea consultantei de specialitate;
 • Planificarea achiziţiilor publice;
 • Derularea procedurilor de atribuire;
 • Finalizarea procedurilor de atribuire.

Certificare

În urma examenului de absolvire, cursanţii vor primi un certificat de absolvire şi un supliment descriptiv al competenţelor.

Documentele emise poartă antetele Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi ale Ministerului Educaţiei Naţionale, fiind recunoscute şi în Uniunea Europeană.

Evaluaţi acest material
(3 voturi)