Comunicate / Anunţuri

02 Noi 2018

INVITAȚIE DE PARTICIPARE la Procedura simplificată proprie având ca obiectiv "Servicii de catering"

Organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect achiziția serviciilor de catering în Comuna Remetea Chioarului, necesare implementării SA2.3. Derularea programelor de formare profesională destinate comunităţii marginalizate rome Remetea Chioarului” si SA3.1. Derularea programului de formare antreprenorială „UNITate în DIVERSitate”, din cadrul Proiectului „Chioar-UNITate în DIVERSitate”, Contract POCU/138/4/1/114852.

SC 3 ART SRL, invită operatorii economici interesați să depună ofertă la procedura simplificată proprie organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: achiziția serviciilor de catering, necesare în cadrul SA2.3. Derularea programelor de formare profesională destinate comunităţii marginalizate rome Remetea Chioarului” si SA3.1. Derularea programului de formare antreprenorială „UNITate în DIVERSitate”, din cadrul Proiectului „Chioar-UNITate în DIVERSitate”, Contract POCU/138/4/1/114852.

Valoarea estimată a contractului este de: 117.391,20 LEI fără TVA
Vor fi consultate următoarele coduri CPV: 55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)

Ofertele se vor transmite cu scrisoarea de înaintare înregistrată la sediul autorității contractante, SC 3 ART SRL, la adresa de corespondență: str. Salcâmului, nr. 12, Baia Mare, jud. Maramureș, până la data de 12.11.2018, ora limită 10.00. Oferta se va introduce într-un pachet inscripţionat astfel: numele și adresa autorității contractante, numele și adresa ofertantului; telefon/telefoane de contact funcţionale si se va mentiona ,,Procedura simplificată proprie avand ca obiectiv ,,Servicii de catering” din cadrul Proiectului „Chioar-UNITate în DIVERSitate”, Contract POCU/138/4/1/114852, A nu se deschide înainte de data de 12.11.2018, ora limită 12.00”.

Se vor depune 2 exemplare ale ofertei: 1 original și 1 copie.

In urma procesului de selecţie ofertantul declarant admis își va încărca oferta în catalog de produse / servicii / lucrări din SICAP, în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea comunicării de acceptare a ofertei.

Documentele depuse la sediul autoritatii contractante

 1. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile – Formular 1;
 2. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile – Formular 2;
 3. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile – Formular 3;
 4. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 58-60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice – Formular 4;
 5. Certificate constatatoare din care să reiasă lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
 6. După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice;
 7. Cazierul judiciar al operatorului economic;
 8. Cazierul judiciar al administratorului si/sau a personalului de conducere.
 9. Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, pe lângă tribunalul în a cărui rază își desfășoară activitatea persoana juridică, din care să rezulte că operatorul economic este legal constituit, deține codul CAEN necesar prestării serviciilor/furnizării produselor, iar acesta este autorizat;
 10. „Declaraţie privind principalele servicii similare prestate în ultimii 3 ani” – Formular 5;
 11. Angajament ferm, în cazul în care ofertantul trebuie să dovedească susţinerea de care beneficiază prin care persoana respectivă confirmă că pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate – Formularul 6 (şi Anexa acestuia) - dacă este cazul;
 12. „Declaraţie privind lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia” – Formular 7, acord de subcontractare Formular 8 – dacă este cazul;
 13. Formularul de ofertă - Formularul nr. 9;
 14. Centralizator de preţuri - Formularul nr. 10;
 15. Acordul de asociere - Formularul nr. 11 – dacă este cazul;
 16. Declaraţie pe propria răspundere în care se va menţiona faptul că la elaborarea ofertei s-a ţinut cont de obligaţiile referitoare la obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă, precum şi condiţiile de muncă şi protecţia muncii care sunt în vigoare la nivel naţional şi că acestea se vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului.
 17. Propunerea Tehnică;
 18. Propunerea de contract;

Criteriul de atribuire: Prețul cel mai scăzut în lei, fără TVA.

Valabilitatea ofertei: 30 zile calendaristice.

Publicarea prezentului anunț are rol de informare/publicitate, si nu exclude de la achiziție operatorii economici deja înscriși în catalog (dacă este cazul) cu condiția prezentării documentelor solicitate prin prezentul anunț la sediul autorității contractante.

In urma finalizari evaluarii ofertelor depuse in cadrul prezentei proceduri, respectiv alegerea ofertantului in conformitate cu criteriul de atribuire, respectiv pretul cel mai scazut, autoritatea contractanta va aplica prevederile art. 43-46 din HG nr. 395/2016.

Clarificări cu privire la prezentul anunț pot fi obținute în urma solicitărilor primite în scris, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
Descarcă ataşamente: